The Land of the Wu 巫

Shamans, Buddhists, and Other Womyn Mystics

Chant

Leave a comment

“Avalokitesvara Bodhisattva”
South no big pessimistic sound. May I know everything at all.
South no big pessimistic sound. May I be wise too early.
South no big pessimistic sound. I wish you all the speed.
South no big pessimistic sound. I wish you had a good morning.
South no pessimistic sound. I would like to take a boat like a boat.
South no big pessimistic sound. May I get bitter sea too early.
South no big pessimistic sound. I am willing to quit.
South no big pessimistic sound. I would like to go to Mount Nirvana.
South no big pessimistic sound. I would like to be hopeless.
South no big pessimistic sound. I would like to have the same body.
If I go to the knife mountain. Knife mountain from the broken.
If I go to the fire soup. Fire soup dried up.
If I go to the earth. Since the devastation.
If I go to hungry ghosts. Hungry ghosts full.
If I go to Shura. Nausea
If I am going to the beast. Have great wisdom.
South no view of the Bodhisattva. (Each ten)
Namo Amitabha. (Each ten)
(The following began to recite the great curse)

Thousands of thousands of thousands of eyes of the World of Bodhisattva,
South no drink La Dana that duo night Yeah. South no 唎 yeah. Po Lu Jie emperor Shuo Lao Ye Yeah.
Bodhisattva. Maha Sapporo. Maha Khaniah.
唵. Sacked The number of DA DA DA write.
South no knowledge of Jili 埵 Yimeng Aye Yeah. Po Lugi emperor Buddha Leng flatter pack woman.
South no that would like to have a lot of money.
Sa Po A Ta beans friends. A death.
Sauceda Duo Duo Mosa Saduo Nuo Pao Gaga. Mocha special beans. DA he.
唵 婆 婆 luca. Lujia Emperor California Yi Yi 唎. Maha Bodhisattva.
Savoza. Mo La La. Moly molybdenum All the lordic elm.
The degree of Ludu Lu penalty 闍 ye Emperor. The emperor of the sea.
Tuo La Tuo La. Dan jin. Chamberlake
Cover it. What is the penalty? Mu Di Li.
Irizinyl. Room that room. A La 嘇 Buddha Buddha relics.
Whistling. Buddha la Jesus.
Hulu Lu Luoma. Hulu Lu Luoli.
Whirling.悉 唎 唎 唎 唎 嚧 嚧 嚧 嚧.
Bodhi night Bodhi night Bodhisattva night Bodhisattva night
Midi night That jiu jiu. To the landlina.
Po night of the night that the waves of Po.
Thanks to the night Sasha.
Maha Sango night Sasha.
Sutra Yuyi. The room Sasha.
That jiu jiu. Sasha.
Okara that. Sasha.
In the past, Sasha.
Sasha Maha Aso Tuo night. Sasha.
The god of the night Sasha.
Pottery Buddha Capricorn. Sasha.
That would be like a jiao jiao jiao jiao ya roar.
Margaret Lixing Capai night Sasha.
South no drink La Dana that duo night Yeah.
South without Alice.婆 嚧 Ji Di.
Shuo night Sasha.
唵 know the temple are. Diffuse more. Postscript. Sasha.

《觀世音菩薩發願偈》 南無大悲觀世音。 願我速知一切法。 南無大悲觀世音。 願我早得智慧眼。 南無大悲觀世音。 願我速度一切眾。 南無大悲觀世音。 願我早得善方便。 南無大悲觀世音。 願我速乘般若船。 南無大悲觀世音。 願我早得越苦海。 南無大悲觀世音。 願我速得戒定道。 南無大悲觀世音。 願我早登涅槃山。 南無大悲觀世音。 願我速會無為舍。 南無大悲觀世音。 願我早同法性身。 我若向刀山。 刀山自摧折。 我若向火湯。 火湯自枯竭。 我若向地嶽。 地嶽自消滅。 我若向餓鬼。 餓鬼自飽滿。 我若向修羅。 惡心自調伏。 我若向畜生。 自得大智慧。 南無觀世音菩薩。(各十聲) 南無阿彌陀佛。(各十聲) (下面開始誦大悲咒) 千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼(大悲咒) 全文 南無喝囉怛那哆囉夜耶。南無阿唎耶。婆盧羯帝爍缽囉耶。 菩提薩埵婆耶。摩訶薩埵婆耶。摩訶迦盧尼迦耶。 唵。薩皤囉罰曳。數怛那怛寫。 南無悉吉栗埵伊蒙阿唎耶。婆盧吉帝室佛囉楞馱婆。 南無那囉謹墀醯唎摩訶皤哆沙咩。 薩婆阿他豆輸朋。阿逝孕。 薩婆薩哆那摩婆薩多那摩婆伽。摩罰特豆。怛姪他。 唵阿婆盧醯。盧迦帝。迦羅帝。夷醯唎。摩訶菩提薩埵。 薩婆薩婆。摩囉摩囉。摩醯摩醯唎馱孕。俱盧俱盧羯蒙。 度盧度盧罰闍耶帝。摩訶罰闍耶帝。 陀囉陀囉。地唎尼。室佛囉耶。 遮囉遮囉。麼麼罰摩囉。穆帝隸。 伊醯伊醯。室那室那。阿囉嘇佛囉舍利。 罰娑罰嘇。佛囉舍耶。 呼盧呼盧摩囉。呼盧呼盧醯利。 娑囉娑囉。悉唎悉唎蘇嚧蘇嚧。 菩提夜菩提夜。菩馱夜菩馱夜。 彌帝利夜。那囉謹墀。地利瑟尼那。 婆夜摩那娑婆訶。 悉陀夜。娑婆訶。 摩訶悉陀夜。娑婆訶。 悉陀喻藝。室皤囉耶。娑婆訶。 那囉謹墀。娑婆訶。 摩囉那囉。娑婆訶。 悉囉僧阿穆佉耶。娑婆訶。 娑婆摩訶阿悉陀夜。娑婆訶。 者吉囉阿悉陀夜。娑婆訶。 波陀摩羯悉陀夜。娑婆訶。 那囉謹墀皤伽囉耶娑婆訶。 摩婆利勝羯囉夜。娑婆訶。 南無喝囉怛那哆囉夜耶。 南無阿利耶。婆嚧吉帝。 爍皤囉夜。娑婆訶。 唵悉殿都。漫多囉。跋陀耶。娑婆訶。

“Guānshìyīn púsà fāyuàn jì”
námó dàbēi guānshìyīn. Yuàn wǒ sù zhī yīqiè fǎ.
Námó dàbēi guānshìyīn. Yuàn wǒ zǎo de zhìhuì yǎn.
Námó dàbēi guānshìyīn. Yuàn wǒ sùdù yīqiè zhòng.
Námó dàbēi guānshìyīn. Yuàn wǒ zǎo de shàn fāngbiàn.
Námó dàbēi guānshìyīn. Yuàn wǒ sù chéng bōrě chuán.
Námó dàbēi guānshìyīn. Yuàn wǒ zǎo de yuè kǔhǎi.
Námó dàbēi guānshìyīn. Yuàn wǒ sù de jièdìng dào.
Námó dàbēi guānshìyīn. Yuàn wǒ zǎo dēng nièpán shān.
Námó dàbēi guānshìyīn. Yuàn wǒ sù huì wúwéi shě.
Námó dàbēi guānshìyīn. Yuàn wǒ zǎo tóng fǎ xìng shēn.
Wǒ ruò xiàng dāo shān. Dāo shān zì cuīzhé.
Wǒ ruò xiàng huǒ tāng. Huǒ tāng zì kūjié.
Wǒ ruò xiàng dì yuè. De yuè zì xiāomiè.
Wǒ ruò xiàng èguǐ. Èguǐ zì bǎomǎn.
Wǒ ruò xiàng xiūluó. È xīn zì diàofú.
Wǒ ruò xiàng chùshēng. Zìdé dà zhìhuì.
Námó guānshìyīn púsà.(Gè shí shēng)
námó ēmítuófó.(Gè shí shēng)
(xiàmiàn kāishǐ sòng dàbēi zhòu)

qiān shǒu qiān yǎn guānshìyīn púsà guǎngdà yuánmǎn wú ài dàbēi xīn tuóluóní (dàbēi zhòu) quánwén
námó hē luō dá nà duō luō yè yē. Námó ālì yē. Pó lú jié dì shuò bō luō yē.
Pútí sà duǒ pó yē. Mó hē sà duǒ pó yē. Mó hē jiā lú ní jiā yē.
Ǎn. Sà pó luō fá yè. Shù dá nà dá xiě.
Námó xī jí lì duǒ yī méng ā lì yē. Pó lú jí dìshì fú luō léng tuó pó.
Námónà luō jǐn chí xī lì mó hē pó duō shā miē.
Sà pó ā tā dòu shū péng. Ā shì yùn.
Sà pó sà duō nà mó pó sà duō nà mó pó gā. Mó fá tè dòu. Dá zhí tā.
Ǎn āpó lú xī. Lú jiā dì. Jiāluó dì. Yí xī lì. Mó hē pútí sà duǒ.
Sà pó sà pó. Mó luō mó luō. Mó xī mó xī lì tuó yùn. Jù lú jù lú jié méng.
Dù lú dù lú fá dū yē dì. Mó hē fá dū yē dì.
Tuó luō tuó luō. De lì ní. Shì fú luō yē.
Zhē luō zhē luō. Me me fá mó luō. Mù dìlì.
Yī xī yī xī. Shì nà shì nà. Ā luō shān fú luō shèlì.
Fá suō fá shān. Fú luō shě yē.
Hū lú hū lú mó luō. Hū lú hū lú xī lì.
Suō luō suō luō. Xī lì xī lì sū lú sū lú.
Pútí yè pútí yè. Pú tuó yè pú tuó yè.
Mí dì lì yè. Nà luō jǐn chí. Dì lì sè ní nà.
Pó yè mó nà suōpó hē.
Xī tuó yè. Suōpó hē.
Mó hē xī tuó yè. Suōpó hē.
Xī tuó yù yì. Shì pó luō yē. Suōpó hē.
Nà luō jǐn chí. Suōpó hē.
Mó luō nà luō. Suōpó hē.
Xī luō sēng ā mù qū yē. Suōpó hē.
Suōpó mó hē ā xī tuó yè. Suōpó hē.
Zhě jí luō ā xī tuó yè. Suōpó hē.
Bō tuó mójié xī tuó yè. Suōpó hē.
Nà luō jǐn chí pó gā luō yē suōpó hē.
Mó pó lìshèng jié luō yè. Suōpó hē.
Námó hē luō dá nà duō luō yè yē.
Námó ā lì yē. Pó lú jí dì.
Shuò pó luō yè. Suōpó hē.
Ǎn xī diàn dōu. Màn duō luō. Bá tuó yē. Suōpó hē.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s