The Land of the Wu 巫

Shamans, Buddhists, and Other Womyn Mystics


Leave a comment

Advertisements


Leave a comment

Sera Khandro

http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Sera_Khandro

http://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/sera-khandro/

A Brief Prayer to Sera Khandro

Prayers | Tibetan Masters › Sera Khandro

English | བོད་ཡིག

Sera Khandro

A statue of Sera Khandro

༄༅། །སེ་ར་མཁའ་འགྲོར་གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ་ནི།

A Brief Prayer to Sera Khandro

by Sera Khandro

སྐུ་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་ཝཱ་ར་ཧཱི།

ku sum khandrö tsomo warahi

Principal of all three-kāya ḍākinīs, Vajravārāhī,

ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བཞེངས་རྣལ་འབྱོར་མ།

yeshe gyumé kur shyeng naljor ma

Manifesting in magical wisdom form as the yoginī:

ཀུན་བཟང་ཆོས་ཉིད་དབང་མོར་གསོལ་བ་འདེབས།

kunzang chönyi wangmor solwa dep

Kunzang Chönyi Wangmo, to you I pray!

འདི་ཕྱི་བར་གསུམ་འབྲལ་མེད་རྗེས་བཟུང་སྟེ།

di chi bar sum dralmé jé zung té

Holding us inseparably in this life, future lives and in the bardo,

འོད་གསལ་གནས་ལུགས་རྟོགས་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས།

ösal neluk tokpa tar chin né

May we perfect realization of luminosity, the fundamental nature,

ཀ་དག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཤོག

kadak kuntu zangpor chang chub shok

And thereby awaken as Samantabhadra within primordial purity!

ཅེས་པའང་དབུས་མོ་བདེ་སྐྱོང་དབང་མོས་བྲིས་པ་དགེ།

Composed by the Central Tibetan woman Dekyong Wangmo.  May there be virtue!

 

Translated by Christina Monson.

 

http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Category:Female_Masters